VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Poskytovatel (prodávající): D‘ DESIGN eternity s.r.o.
Sídlo společnosti: Mutěnická 4187/15, 628 00 Brno
IČ: 080 22 844 DIČ: CZ08022844
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111477

Telefon: 774 020 929
Email: info@designcosmetic.cz
Provozovna: D‘ DESIGN tattoo & cosmetic studio, Selská 38/80, 61400 Brno

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva, a povinnosti mezi poskytovatelem služeb/prodávajícím produktů (dále jen poskytovatel) – služby uvedené na provozovně, a druhou osobou – kupujícím/zákazníkem/uživatelem poskytovaných služeb a produktů (dále jen kupující).
1.2. Provozovatel poskytuje kosmetické/tetovací služby a prodej na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3. Objednáním služby (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, přes online rezervační systém), nákupem dárkového poukazu, nákupem služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito VOP. Nesouhlasí-li kupující s VOP, má možnost služeb nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, SMS, přes online rezervační systém). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.
2.2. Při objednání termínu musí kupující sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, případně bydliště. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
2.3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem – osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.
2.4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním do 20 minut, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.
2.5. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním větším než 20 minut, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. V tomto případě je kupující povinen uhradit storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby ihned na místě.
2.6. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.
2.7. Nedostaví-li se kupující, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, dárkový poukaz automaticky propadá a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
2.8. V případě neuhrazení storno poplatku ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne objednané služby – osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele, si poskytovatel vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

3. Dárkové poukazy

3.1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
3.2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
3.3. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.
3.4. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu včetně.
3.5. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující ztrácí nárok na jeho využití.
3.6. Kupující musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
3.7. Dostaví-li se kupující na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ni kupující zaplatí cenu dle ceníku – hotově, platební kartou.
3.8. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí kupující poskytovateli ihned na místě – v hotovosti, platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
3.9. Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit za službu částku dle ceníku.

4. Odmítnutí služby poskytovatelem

4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

a) kupující trpí kontraindikacemi
b) kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) kupující se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.)
e) kupující se dostaví v doprovodu dítěte do 15 let
f) kupující se dostaví v doprovodu více osob, nebo předem nenahlášeného doprovodu
g) kupující se bude chovat nevhodně či vulgárně

V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po zákazníkovi storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

5. Doprovod a přístupnost

5.1. Kupujícího může po předchozí domluvě s poskytovatelem na službu doprovázet maximálně jedna osoba starší 15 let (dále jen doprovod). Poskytovatel může přítomnost doprovodu zakázat.
5.2. Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.
5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.
5.4. Přítomnost dětí do 15 let (jako doprovodu kupujícího) v době kupujícím objednané služby je zakázána.

6. Osobní věci a cennosti

6.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.

7. Ceny

7.1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně. Ceny jsou smluvní a platí pro základní provozní dobu od pondělí do pátku.
7.2. Objednáním služby kupující souhlasí s uvedenými cenami.
7.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
7.4. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění kupujícího navýšit.
7.5. Poskytovatel není plátce DPH.

8. Prodej produktů (fyzických – kosmetické přípravky apod.)

8.1. Zaplacením produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu.
8.2. Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.
8.3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

9. Informovaný souhlas

9.1. Před první poskytovanou službou je kupující povinen podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.
9.2. V případě, kdy kupující odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo kupujícího odmítnout a kupující je tak povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

10. Reklamace služeb

10.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím.
10.2. Reklamaci podává výhradně kupující, a to ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.
10.3. Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným písemným sepsáním reklamace.
10.4. V případě porušení bodů 10.1., 10.2., 10.3. je reklamace považována za neplatnou a bezpředmětnou.

11. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

11.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje kupující souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních pokynů poskytovatele.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto VOP jsou platné od 27. 3. 2019 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho studia.

Těšíme se na Vaši návštěvu